2016 Saks 5th Av-01493

Holiday Windows Reflections, Festivity, Wonderland