2016 Saks 5th Av-01512

Holiday Windows Reflections, Festivity, Wonderland