2016 Saks 5th Av-01518

Holiday Windows Reflections, Festivity, Wonderland