2016 Saks 5th Av-01483

Holiday Windows Reflections, Festivity, Wonderland