2016 Saks 5th Av-01503

Holiday Windows Reflections, Festivity, Wonderland