2016 Saks 5th Av-01506

Holiday Windows Reflections, Festivity, Wonderland